Adatvédelmi tájékoztató

 

 Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy előzetesen tájékoztatásban részesítsük Önt személyes adatainak megadása előtt.

Az Arrabonapack Kft a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli.

Tájékoztató adatkezelő cégadatairól:

Arrabonapack Kft. adatkezelő: képviseli: Tóth Renáta ügyvezető, székhelye: 9026 Győr Gyümölcs u. 32., adószáma: 25768754208, cégjegyzékszáma: 08 09 028495,

 

Adatait kezelhetjük, amennyiben magánszemélyként vagy jogi személlyel rendelkező gazdasági társaság képviselőjeként felkeres bennünket ajánlatkérési vagy vásárlási, valamint pályázóként meghirdetett munkaköreink betöltésére irányúló céllal.

 A www.arrabonapack hu oldalon keresztül magánszemélyként vásárló érintettek adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön a www.arrabonapack.hu oldalon keresztül leadott megrendelése és annak az Arrabonapack Kft. általi elfogadása által köt az adatkezelővel adásvételi szerződést, úgy ezzel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

Név, lakcím, szállítási cím (ha a lakcímtől eltérő), születési idő (csak korhatárhoz kötött vásárlások esetén), e-mail cím, telefonszám, online fizetés esetén a fizetés lebonyolításához szükséges adatok

Az adatkezelés célja: az adásvételi szerződés megkötése, teljesítése, házhozszállítás lebonyolítása, születési dátum megadásával annak megállapítása, hogy az adott érintettel az adásvételi szerződés a megrendelt termék vonatkozásában érvényesen megköthető-e, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése, termékvisszaküldés, reklamáció esetén az érintett beazonosítása, reklamáció kivizsgálása, érdemi elintézése

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, ilyenek a házhoz szállítást bonyolító személy, jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, vita esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá. A hozzáférés adataihoz szigorúan célhoz kötött.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi. Amennyiben az érintett az adásvételi szerződéstől – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – a teljesítés előtt eláll, úgy az adatait az elállás jogszerűségének megállapítását követően töröljük.

Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni, Önt nem tudjuk kiszolgálni.

A www.arrabonapack hu oldalon regisztráló érintettek adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön fentemlített oldalon regisztrál, az Ön fiókja létrehozásához és a fiók működésével kapcsolatban az alábbi adatait kezeljük:

Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja: az érintett honlapra történő regisztrációjával a vásárlói fiók létrehozása, és a fiók funkcióinak elérése (vásárlás folyamatának megkönnyítése, korábbi vásárlások megtekinthetősége, regisztrált felhasználóknak nyújtott kedvezmény igénybevétele)

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A személyes adatait a fiókja megszüntetéséig, regisztrációja törléséig őrizzük.

Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, vagyis fiókját törölni, a hozzájárulás visszavonása, vagyis a fiókja törlése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fiókja törlésére a fiókon belül megadott módon van lehetősége. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát óvja attól, hogy az illetéktelenek kezébe kerülhessen!

A www.arrabonapack.hu oldalon a hírlevélre feliratkozó érintettek adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön a www.arrabonapack.hu oldalon feliratkozik hírlevelünkre, úgy ezzel kapcsolatban az alábbi adatait kezeljük:

e-mail cím

Az adatkezelés célja: a hírlevél elektronikus levél formájában történő eljuttatása a feliratkozottak részére, a feliratkozottak megfelelő tájékoztatása az adatkezelő weboldalát érintő legújabb kedvezményekről, hírekről

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

A személyes adatait a hírlevélről való leiratkozásának időpontjáig őrizzük.

Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, vagyis a hírlevelünkről leiratkozni a hírlevélben található leiratkozási lehetőségre történő kattintással, a hozzájárulás visszavonása, vagyis a hírlevelünkről való leiratkozása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Vállalti oldalon szereplő Jogi személlyel rendelkező valamint jogi személy nélküli gazdasági társaságok természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön érintettnek nem minősülő szerződő partnerünk természetes személy képviselője, illetve az ajánlatadás folyamán vagy a megkötött szerződésben megjelölt kapcsolattartója, úgy alábbi adatait kezeljük

Név, céges telefonszám, ennek hiányában bármely megadott telefonszám, céges e-mail cím, ennek hiányában bármely megadott e-mail cím, beosztás

Az adatkezelés célja: ajánlatadás során kapcsolattartás, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződésekben az érintett cégképviselőként, vagy kapcsolattartó személyként történő megjelölése, kapcsolattartóként üzleti kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és szerződő partnere jogos érdeke, vagyis, hogy a szerződés a felek megállapodásának megfelelően létrejöhessen, a szerződő partner természetes személy képviselője a szerződést cégszerűen aláírja, és a szerződő felek a szerződés teljesítésének ideje alatt a szerződés teljesítése érdekében az üzleti kapcsolatot fenn tudják tartani az arra kijelölt kapcsolattartó személy által.

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön a személyes adatait nem kívánja megadni, úgy nem lehetséges az érintettnek nem minősülő üzleti partnerrel a szerződéskötés, illetve az üzleti kapcsolattartás.

 

Álláspályázók adatvédelmi tájékoztatása

Pályázóink személyes adatainak védelme kiemelt jelentőségű számunkra, tájékoztatjuk, hogy pályázata elküldésével, jelentkezésével Ön bekerül a társaság pályázói adatbázisába. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a pályázatával összefüggésben megadott személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át.

Amennyiben Ön az Arrabonapack Kft.-nél álláshely betöltésére jelentkezik, úgy az alábbi adatait kezeljük:

Név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, bankszámlaszám, munkaköri alkalmassági vizsgálat megállapítása, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, végzettséget igazoló bizonyítvány száma, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot, tartózkodást igazoló dokumentumának megnevezése és száma;

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése; ugyanabban vagy hasonló munkakörben később meghirdetett pályázat alapján a pályázó megkeresése, munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése, munkaköri alkalmasság megállapítása, külföldi munkavállaló esetén tartózkodási engedély kérelem intézése a munkaszerződés megkötése érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja: munkáltató jogos érdeke, vagyis az üres álláshelyekre a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása és a munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés megkötése; illetve későbbi álláshirdetéssel megkeresés alapján a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása, munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés kötése, illetve a pályázónak is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a meghirdetett munkakört betölthesse.

Az adataihoz a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők, igényérvényesítés esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait sikeres pályázat esetén a munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázat benyújtásától, jelentkezéstől számított 5 évig őrizzük meg, a határidő lejártával a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről szóló 2016-os tájékoztatója alapján az adatkezelő a felvételi eljárás folyamán megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett bárki számára elérhető, nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait. Ezzel összefüggésben tájékoztatom továbbá arról, hogy az állás-pályázatot hirdető cég a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít.

Amennyiben a pályázati eljárás során személyes adatait nem kívánja megadni, úgy előfordulhat, hogy az álláshely betöltésére vonatkozó alkalmasságát a munkáltató nem fogja tudni megállapítani, így Ön elesik az álláshely betöltésének lehetőségétől.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

  1. b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím:

Elektronikus úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel: info@arrabonapack.hu

Postai levelezés útján kérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.

  1. c) Közvetlen megkeresés telefonon: +36 706390659
  2. d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).

Tájékoztató adatkezelő cégadatairól

Arrabonapack Kft. adatkezelő: képviseli: Tóth Renáta ügyvezető, székhelye: 9026 Győr Gyümölcs u. 32., adószáma: 25768754208, cégjegyzékszáma: 08 09 028495, elérhetősége: info@arrabonapack. hu.